Валентин Кореневич
полковник у запасі

Президент

Директор програми у Київській Богословської Семінарії бакалавр богослов’я “Пасторсько-капеланське керівництво”
Микола Дудко
підполковник у запасі
IMG_2292

Заступник Президента

Старший госпітальний капелан в Черкаській районній лікарні та викладач у КБС
Жанна Сегеда
дружина військовослужбовця
2012 487

Жіноче служіння

Керівник жіночого військового служіння в Україні
Капелани в лікувальних установах
Черкаська область

Юрій Бєляєв – госпітальний капелан у районній лікарні

Веніамін Бєляєв – госпітальний капелан в обласній лікарні

Галина Філатова – госпітальний капелан

Капелани в центрі адаптації
м. Броди Львівської області
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Петро Мельничук (підполковник у запасі) – капелан центру адаптації

Ігор Логвиненко (діючий майор) – капелан центру адаптації

Віктор Сьомкін (прапорщик у відставці) – капелан центру адаптації

Андрій Бодров
підполковник у запасі

Табірне служіння

Виконавчий директор
Антон Кореневич

Адміністратор сайту

Valentine Korenevich
colonel in reserve

President

The president of “Olive Branch Ukraine” and director of the Kiev Theological Seminary Bachelor of Theology, “Pastoral – Chaplain’s leadership”
Nikolai Dudko
lieutenant colonel in reserve
IMG_2292

Deputy President

Senior hospital chaplain in the Cherkasy Regional Hospital and lecturer in the KTS.
Zhanna Segeda
military wife
2012 487

Women’s ministry

Head of women’s military ministry in Ukraine
Chaplains in hospitals
Cherkasy region
IMG_6266

Yuri Belyaev – hospital chaplain in the Cherkasy Regional Hospital

Benjamin Belyaev – hospital chaplain in the Cherkasy Regional Hospital

Galina Filatova – hospital chaplain in a hospital Cherkasy

Chaplains in the Center of adaptation
Brody, Lviv region
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Peter Melnychuk (lieutenant colonel in the reserve) – Chaplain Center Adaptation

Igor Logvinenko (acting Major) – Chaplain Center Adaptation

Victor Semkin (Ensign, retired) – Chaplain Center Adaptation

Andrei Bodrov
lieutenant colonel in reserve

Camp ministry

Executive Director
Anton Korenevich

Administrator

Валентин Кореневич
полковник в запасе

Президент

Директор программы бакалавр богословия “Пасторско-капелланское руководство” в Киевской Богословской Семинарии
Николай Дудко
подполковник в запасе
IMG_2292

Заместитель Президента

Старший госпитальный капеллан в Черкасской районной больницы и преподаватель в КБС
Жанна Сегеда
жена военнослужащего
2012 487

Женское служение

Руководитель женского военного служения в Украине
Капелланы в лечебных учреждениях
Черкасская область

Юрий Беляев – госпитальный капеллан в районной больнице

Вениамин Беляев – госпитальный капеллан в областной больнице

Галина Филатова – госпитальный капеллан

Капелланы в центре адаптации
г. Броды Львовской области
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Петр Мельничук (подполковник в запасе) – капеллан центра адаптации

Игорь Логвиненко (действующий майор) – капеллан центра адаптации

Виктор Семкин (прапорщик в отставке) – капеллан центра адаптации

Андрей Бодров
подполковник в запасе

Лагерное служение

Исполнительный директор
Антон Кореневич

Администратор сайта