Громадська організація “Оливкова гілка” почала працювати в Україні з 1995 року, а з 2006 року офіційно зареєстрована в державних органах України.

З 2012 року ГО “Оливкова гілка” почала створення і реєстрацію своїх територіальних підрозділів в різних регіонах України. Ці підрозділи почали служити своїм місцевим громадам в містах свого знаходження.

ГО “Оливкова гілка” робить свій акцент на капеланський роботі, у тому числі для силовиків та їхніх родин.

 Наша місія – постійна присутність наших працівників у місці, де потрібна наша допомога людині і громаді, і особливо в спільноти силовиків України, для донесення до людей Божого послання через капеланську опіку і допомогу.

 Наше бачення – знайти, навчити, підбадьорити, підтримати і направити наших членів і помічників на капеланське (душпастирське) служіння.

Наше бажання – це донесення Божого послання надії та спасіння людини до кожної людини і до громади, до спільноти силовиків України через опіку і капеланську допомогу в тих сферах, де це потрібно та поширення в Україні інформації про вчення Ісуса Христа через дев’ять основних напрямків роботи .

ГО “Оливкова гілка” є добровільним співтовариством військовослужбовців (силовиків) – християн та прихильних до капеланської діяльності людей та членів їхніх сімей, навіть з інших країн світу.

ГО “Оливкова гілка” – недержавна і неполітична організація. Основною діяльністю організації є просвітницька, медична та гуманітарна допомога військовослужбовцям (силовикам) та членам їхніх сімей, капеланам (священнослужителям і священикам), а також капеланським організаціям і установам у інших країнах. Метою діяльності є поширення миру у світі, християнської любові та взаєморозуміння між людьми і націями.

Public organization “Olive branch Ukraine” has started to work in Ukraine since 1995, and since 2006 it is officially registered in state bodies of Ukraine.

Since 2012 the “Olive Branch Ukraine” has started the creation and registration of its territorial divisions in different regions of Ukraine. These units began to serve their local communities in their cities of residence.

The “Olive branch Ukraine” focuses on the chaplain’s work, including for the siloviki and their families.

 Our mission is the constant presence of our employees in a place where our help to a person and society is needed, and especially to the siloviki communities of Ukraine, for delivering the message of God through Capellan care and assistance to the people.

Our vision is to find, teach, encourage, support and send our members and assistants to the chaplain (pastoral) ministry.

Our desire is to deliver God’s message of hope and salvation to each person and society to the community of law enforcement agencies in Ukraine through custody and Chaplain help in those areas where it is necessary and the dissemination in Ukraine of information about the teachings of Jesus Christ through nine main areas of work.

The “Olive Branch Ukraine” is a voluntary community of servicemen (siloviki) – Christians and people, committed to Chaplainian activity and members of their families, even from other countries of the world.

“Olive branch Ukraine” is a non-governmental and non-political organization. The main activity of the organization is enlightening, medical and humanitarian assistance to servicemen (siloviki) and members of their families, chaplains (priests and priests), and also to the chaplain organizations and institutions in other countries. The goal of the activity is to spread peace in the world, Christian love and mutual understanding between people and nations.

Общественная организация “Оливковая ветвь” начала работать в Украине с 1995 года, а с 2006 года официально зарегистрирована в государственных органах Украины.

С 2012 года ОО “Оливковая ветвь” начала создание и регистрацию своих территориальных подразделений в разных регионах Украины. Эти подразделения начали служить своим местным общинам в городах своего нахождения.

ОО “Оливковая ветвь” делает свой акцент на капелланская работе, в том числе для силовиков и их семей.

Наша миссия – постоянное присутствие наших сотрудников в месте, где нужна наша помощь человеку и обществу, и особенно в сообщества силовиков Украины, для донесения до людей Божьего послания через капелланскую опеку и помощь.

Наше видение – найти, научить, подбодрить, поддержать и направить наших членов и помощников на капелланское (пастырское) служения.

Наше желание – это донесение Божьего послание надежды и спасения человека к каждому человеку и обществу, в сообщество силовиков Украине через опеку и капелланскую помощь в тех сферах, где это нужно и распространение в Украине информации об учении Иисуса Христа через девять основных направлений работы .

ОО “Оливковая ветвь” является добровольным сообществом военнослужащих (силовиков) – христиан и приверженных капелланской деятельности людей и членов их семей, даже из других стран мира.

ОО “Оливковая ветвь” – негосударственная и неполитическая организация. Основной деятельностью организации является просветительская, медицинская и гуманитарная помощь военнослужащим (силовикам) и членам их семей, капелланам (священнослужителям и священникам), а также капелланская организациям и учреждениям в других странах. Целью деятельности является распространение мира в мире, христианской любви и взаимопонимания между людьми и нациями.

Напишіть відгук