“Оливкова Гілка” продовжує реєстрацію своїх відділень у регіонах України та пошук через них гідних для капеланства віруючих людей для їхнього навчання, підбадьорення, підтримки і продовження їх капеланського (душпастирського) служіння.

Список осередків:

1. Черкаський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Беляєв Юрій

2. Бродський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Логвиненко Ігор

3. Ірпінський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Сегеда Жанна

4. Олександрійский
відокремлений підрозділ.
Керівник: Квітка Віталій

5. Миколаївський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Золотов Миколай

6. Київський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Кореневич Михайло

7. Дніпропетровський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Тітов Володимир

8. Тарутинський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Чекан Юрій

9. Краснокамянський
відокремлений підрозділ.
Керівник: Сілецький Ігор

10.Вінницький
відокремлений підрозділ.
Керівник: Герасименко Володимир

11.Олександрійський районний
відокремлений підрозділ.
Керівник: Яворський Ярослав

12.Жіночий клуб “Анна”
Керівник: Савик Ганна

13.Жіночий клуб “Жіноче серце”
Керівник: Черемісіна Тетяна

14.Жіночий клуб “Віра.Надія.Любов”
Керівник: Голубенко Галина

15.Жіночий клуб “Сілоам”
Керівник: Зеленська Юлія


“Olive Branch Ukraine” continues to register branches in the regions of Ukraine and search through them worthy chaplains for believers for their education, encouragement, support and continuation of their chaplain (pastoral) ministry.

List of branches:

1. Cherkassy branch. Director: Yuriy Belyaev
2. Brody branch. Director: Igor Logvinenko
3. Irpin branch. Director: Jeanne Segeda
4. Alexandria branch. Director: Vitaliy Kvitka
5. Nikolaev branch. Director: Nikolay Zolotov
6. Kyiv branch. Director: Michael Korenevych
7. Dnepropetrovsk branch. Director: Titov Vladimir
8. Tarutinsky branch. Director: Chekan Yuriy
9. Krasnokamyansky branch. Director: Sіletsky Igor
10, Vіnnitsky branch. Director: Gerasimenko Volodymir
11. Alexandria district branch. Director: Jaworski Jaroslaw
12. Women’s Club “Anna”. Director: Savyk Anna
13. Women’s Club “Women’s Heart”. Director: Cheremisina Tatiana
14.Women’s Club “Faith. Hope. Love”. Director: Golubenko Galina
15.Women’s Club “Siloam”. Director: Zelenska Julia


“Оливковая Ветвь” продолжает регистрацию своих отделений в регионах Украины и поиск через них достойных для капелланства верующих людей для их обучения, ободрения, поддержки и продолжения их капелланского (пастырского) служения.

Список отделений:

1. Черкасское отделение. Руководитель: Беляев Юрий
2. Бродское отделение. Руководитель: Логвиненко Игорь
3. Ирпенское отделение. Руководитель: Сегеда Жанна
4. Александрийское отделение. Руководитель: Квитка Виталий
5. Николаевское отделение. Руководитель: Золотов Николай
6. Киевское отделение. Руководитель: Кореневич Михаил
7. Днепропетровское отделение. Руководитель: Титов Владимир
8. Тарутинское отделение. Руководитель:Чекан Юрий
9. Краснокамянское отделение. Руководитель: Силецкий Игорь
10.Винницкое отделение. Руководитель: Герасименко Владимир
11.Александрійськое районное отделение. Руководитель: Яворский Ярослав
12.Женский клуб “Анна”. Руководитель: Савик Анна
13.Женский клуб “Женское сердце”. Руководитель: Черемисина Татьяна
14.Женский клуб “Вера. Надежда. Любовь”. Руководитель: Голубенко Галина
15.Женский клуб “Силоам”. Руководитель: Зеленская Юлия